Khách hàng có thể quản trị máy chủ bằng những hình thức nào ?

Đối với các máy chủ được khởi tạo bởi dịch vụ VNPT SmartCloud, khách hàng có 2 hình thức quản lý máy chủ đó.

Hình thức 1: Quản trị trên portal cung cấp dịch vụ, tại đây khác hàng điều khiển máy chủ  thông qua hình thức VNC ngay trên web brower.

Hình thứ 2: Khách hàng quản trị máy chủ thông qua hình thức truyền thống. Đối với Linux thông qua SSH và đối với Windows thông qua Remote Desktop.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?